Bony wakacyjne to świetny pomysł na prezent lub upominek. 

 

 • Wybór spośród wszystkich polskich biur podróży!
 • Termin realizacji to aż 12 miesięcy

 

 Bony wakacyjne na prezent

Sprawdź, ile różnych rozwiązań dają Ci bony - podaruj je swoim bliskim:

Na ślub

Podaruj młodej parze wyjątkową podróż poślubną. Sprawdź, jak możesz to zrobić sam lub z innymi gośćmi.

Na urodziny

Każde urodziny są inne. Tak jak co roku Twoi bliscy mogą pojechać na inną wycieczkę dzięki Tobie i bonom wakacyjnym. Sprawdź, jak możesz spełnić ich marzenia.

Na wyjątkowe okazje

Jest wiele wyjątkowych okazji w roku, żeby spełnić marzenia bliskich o wakacjach. Sprawdź kalendarz i pomyśl o bonach wakacyjnych na te wyjątkowe dni.

 

Bony wakacyjne dla firm lub partnerów biznesowych

Zastanawiasz się, jaki prezent dać partnerowi biznesowemu – bon wakacyjny jest rewelacyjnym rozwiązaniem! Premiuj swoich kluczowych partnerów biznesowych w wyjątkowy sposób. 

 

Nagradzaj pracowników

Bony wakacyjne dają możliwość skutecznego motywowania pracowników i nagradzania wyników pracy w sposób indywidualny. 

 

Programy lojalnościowe

Powracający klient przynosi firmie długofalowe korzyści. Zadbaj o lojalność swoich klientów z bonami wakacyjnymi.

  

Sposób realizacji bonów

Łatwy i wygodny sposób realizacji bonów dostosowany do Twoich potrzeb.

 

Odbiór

Bony odbierz osobiście w naszym salonie sprzedaży lub wyślemy je pocztą na wskazany przez Ciebie adres.

 

Realizacja

Obdarowane osoby mogą zakupić wycieczkę z oferty dostępnej na www.turystyka-centrum.pl oraz w salonie sprzedaży.

 

Warunki

Bony są ważne przez 12 miesięcy od daty ich wydania. Dokładne informacje o bonach znajdziesz w Regulaminie.

 

REGULAMIN BONÓW WAKACYJNYCH

§1 Postanowienia ogólne

 1. Emitentem bonów wakacyjnych (dalej „bony wakacyjne” lub „bony”) jest Biuro Podróży Proxima Travel Agnieszka Pawlikowska z siedzibą w Zielonej Górze 65-735  przy ul. Stefana Batorego 81, NIP 9730655066, Regon: 80137225 , zwaną dalej „Emitentem”.
 2. Bony wakacyjne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi obniżenia wartości do zapłaty za zakup imprez turystycznych świadczonych przez touroperatorów, dostępnych za pośrednictwem portalu www.turystyka-centrum.pl, pod numerem telefonu 504-533-383, 68 458 39 99 oraz w salonie sprzedaży, zwanych dalej „Usługą”.
 3. Emitent bonów wakacyjnych każdorazowo może dokonać wyłączenia poszczególnych Usług, które mogą być opłacone bonami wakacyjnymi.
 4. Bony wakacyjne są wystawiane tylko na okaziciela, co oznacza że mogą być wykorzystane przez dowolną osobę, która przedstawi bon wakacyjny.
 5. Bony wakacyjne nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Bony wakacyjne występują w wersji drukowanej.

§2 Warunki zamawiania oraz płatności

 1. Bony wakacyjne można nabyć wysyłając stosowne zamówienie pocztą e-mail (biuro@proxima-travel.pl), telefonicznie (504-533-383, 68 458 39 99) lub bezpośrednio w salonie sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia wymaga oznaczenia nominału bonów oraz ich ilości, a także do podania danych. W przypadku osób fizycznych będą to odpowiednio imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz adres mailowy i telefon kontaktowy (dla potrzeb realizacji przesyłki zamówienia składanego za pośrednictwem adresu mailowego bądź telefonu). W przypadku firm potrzebny będzie dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP.
 3. Po skutecznym złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje formularz zamówienia ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności. W przypadku zakupu dokonanego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe wskazane na formularzu zamówienia. W przypadku zakupu w salonie sprzedaży płatność realizowana może być również gotówką.
 4. Zamówione bony z dniem wpłaty zostaną aktywowane i nadane przesyłką na adres wskazany w zamówieniu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Emitenta pełną kwotą wskazaną na formularzu zamówienia. Potwierdzeniem dostawy będzie pokwitowanie odbioru przesyłki, które Kupujący podpisze w obecności kuriera. W przypadku zakupu w salonie sprzedaży bony zostaną wręczone Kupującemu bezpośrednio po dokonaniu ich aktywacji. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku bonów spersonalizowanych logo zamawiającego lub w przypadku zamówień niestandardowych.
 5. Emitent uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego lub anulacji przekazanych bonów wakacyjnych jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w formularzu zamówienia.

 

§3 Okres ważności i warunki realizacji

 1. Bony wakacyjne mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie ważności wskazanym na bonie wakacyjnym. Oznacza to, że wyłącznie w okresie ważności można dokonać opłaty bonem wakacyjnym za zakupione Usługi oraz dokonać formalności określonych w w §4 pkt 2 Regulaminu. Wykonanie zakupionej i opłaconej bonem wakacyjnym Usługi może nastąpić już po upływie okresu ważności bonu, którym dokonywano płatność.
 2. Datą realizacji bonu wakacyjnego jest dzień dokonania płatności bonem wakacyjnym za zakupioną Usługę.
 3. Bon wakacyjny może być wykorzystany w ramach płatności wyłącznie za jedno zamówienie.
 4. Bony wakacyjne nie mogą zostać wykorzystane po upływie okresu ważności.
 5. Wartości bonów wakacyjnych nie łączą się ze sobą, co oznacza, iż w ramach płatności za jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden bon wakacyjny.
 6. Jeśli wartość zamówionej Usługi/Usług jest wyższa od wartości bonu/bonów, Posiadacz bonu/bonów zobowiązany jest dopłacić różnicę przelewem lub gotówką

 

§4 Sposób realizacji bonów wakacyjnych

 1. Bony wakacyjne można zrealizować dokonując opłaty za zakup Usług dzwoniąc na tel. 504-533-383, 68 458 39 99, w salonie sprzedaży lub w inny sposób wskazany przez Emitenta
 2. Po wyborze Usługi Rezerwujący dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek należy podpisać umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z wpłatą zaliczki bądź całości wartości rezerwacji;
 3. Bony wakacyjne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty całej wartości zakupionej Usługi w zależności od warunków zakupu danej Usługi. Płatność bonami musi być dokonana przed terminem realizacji Usługi.
 4. W dniu dokonania płatności bonem za zakupioną Usługę Posiadacz bonu zobowiązany jest przesłać kopię bonu wakacyjnego na adres mailowy wskazany przez doradcę, a oryginał tego bonu przesłać do siedziby Emitenta w ciągu 7 dni od daty realizacji bonów. W przypadku wizyty bezpośredniej w salonie sprzedaży należy wręczyć oryginał bonu doradcy.
 5. Wyłączeniu z procedury opisanej w §4 pkt. 4 podlegają bony wakacyjne generowanie elektronicznie, w przypadku których należy przesłać plik zawierający bon wakacyjny na wskazany przez doradcę adres e-mail lub wręczyć wydruk podczas wizyty bezpośredniej w salonie sprzedaży.
 6. Po otrzymaniu bonu i dokonaniu jego pozytywnej weryfikacji, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę Usługi, uznaje się ją za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji, umowę lub kupon rezerwacji.

 

§5 Rezygnacja z Usługi oraz anulacje Usługi

 1. Rezygnacja z zakupionej Usługi przez osobę dokonującą rezerwacji, która opłaciła część wartości Usługi za pomocą bonu wakacyjnego (zwaną dalej „Rezerwującym”), wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności złożonego do Emitenta lub w salonie sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Rezerwujący opłacił zakupioną Usługę częściowo bonem wakacyjnym, a w okresie ważności bonu wakacyjnego:               -rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej,                                                                                                                                       - nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Emitenta lub touroperatorów będących jego partnerami,
 3. Rezerwującemu przysługuje zwrot bonu wakacyjnego o wartości uwzględniającej potrącenie przez Emitenta kosztów rezygnacji lub anulacji w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją lub zgodnie z warunkami umowy.
 4. Bon wakacyjny zwrócony Rezerwującemu po potrąceniu, zgodnie z ust. 2 powyżej, zachowuje pierwotny termin ważności, który obowiązuje na nowo.
 5. W przypadku, kiedy Rezerwujący rezygnuje z zakupionej Usługi po upływie terminu ważności bonu wakacyjnego, którym dokonał płatności, Emitent nie zwraca zrealizowanego bonu ani jego równowartości.
 6. W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo bonem wakacyjnym z powodu odwołania podróży przez organizatora na skutek wystąpienia siły wyższej, Rezerwującemu zwracany jest bon o wartości odpowiadającej wartość zrealizowanego bonu wakacyjnego, którego termin ważności wynosi 6 miesięcy liczonych od dnia wydania nowego bonu. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia katastrofalne zdarzenia naturalne i zaburzenia życia zbiorowego, jak wojny, rewolucje, strajki i zamieszki krajowe.
 7. W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo bonem wakacyjnym z winy leżącej po stronie organizatora, bon wakacyjny jest zwracany Rezerwującemu i zachowuje pierwotny termin ważności, który obowiązuje na nowo. Wartość zwrotu określana jest na podstawie warunków zaakceptowanych podczas zakupu Usługi.
 8. W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo bonem wakacyjnym z powodu upadku organizatora, bon wakacyjny nie jest zwracany Rezerwującemu. Rezerwujący ma prawo ubiegać się o zwrot środków z gwarancji ubezpieczeniowej upadłego touroperatora.
 9. W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo bonem wakacyjnym z winy leżącej po stronie Rezerwującego – nie dokonuje się zwrotu wartości zakupionej Usługi, chyba, że warunki zaakceptowane podczas zakupu Usługi przewidują inaczej. Jeśli warunki zakupu lub umowa przewidują zwrot, odbywa się on w bonie wakacyjnym, który zachowuje pierwotny termin ważności, który obowiązuje na nowo.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin realizacji bonu wakacyjnego stanowi integralną część każdego zamówienia na bon wakacyjny.
 2. 2. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu sprzedaży oraz realizacji bonu wakacyjnego.

3. Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże bon, o treści regulaminu.

4. Emitent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, w sytuacjach gdy nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.